Avis Legal

Aquest lloc web i el domini www.novaestudis.com són propietat de NOVA Centre d'Estudis Superiors SL, amb CIF B65358715, domicili social al carrer Jordi Girona núm 16 08034 de Barcelona, telèfon 93 611 17 82 i correu electrònic info@novaestudis.com .NOVA Centre d'estudis superiors SL figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Aquests Avisos Legals regulen les condicions d'ús dels serveis i la informació que es proporciona en aquest lloc web. Són persones usuàries del lloc totes les que accedeixin a aquests serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l'acceptació plena de les condicions establertes en aquests Avisos Legals.

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d'aquest lloc, inclosos (a títol enunciatiu) textos, imatges, arxius d'audio, software, marques, logotips, combinacions de colors, serveis, programes, dades, estructura i disseny, pertanyen a NOVA Centre d'estudis superiors S.L.  o a tercers que n'han autoritzat l'ús. De manera general en queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), NOVA Centre d'Estudis Superiors S.L.  fa avinent que les dades de caràcter personal que les persones usuàries aportin voluntàriament per mitjà dels formularis inclosos en aquest lloc passaran a formar d'un fitxer de titularitat de NOVA Centre d'Estudis Superiors S.L. No seran cedides a altres empreses o persones sense el consentiment del titular.

Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d'haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat.

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades facilitades, els seus titulars podran adreçar-se per qualsevol mitjà a NOVA Centre d'Estudis Superiors S.L.

3. ÚS CORRECTE DEL WEB

La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web d'acord amb la llei i amb el que estableixen aquests Avisos Legals. No modificarà ni provocarà danys de cap tipus a les dades, els programes o els documents del web, ni introduirà cap classe de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

4. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d'aquests Avisos Legals. Els conflictes derivats de l'ús d'aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Aquesta web utilitza les eines de medició d'audiència de Google/Analytics, que permeten analitzar el comportament i perfil dels visitants anònims amb l'objectiu de millorar el funcionament del lloc. Aquesta medició utilitza cookies de terceres parts. Podeu accedir a la política de privacitat a l'adreça (http://www.google.com/privacy.html) .